معاونت برنامه ریزی

سردار علی عباسپور
سردار علی عباسپور
 • سمت: معاونت برنامه ریزی
 • جانباز70 درصد هشت سال دفاع مقدس
 • کارشناسی ارشد

 

 • قدر مسلم است که همگان بر روی اصل برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری اتفاق نظر دارند و درباره اهمیت و ضرورت وجود آن در عرصه فرهنگ نیز تقریبا چنین توافقی وجود دارد.اگرچه در محتوا و شکل آن دیدگاه های متفاوتی را می توان مشاهده نمود.شاید با سیاستگذاری و برنامه ریزی نتواند دست نیافتنی ها را دست یافتنی کند ، اما قطعا فقدان آن می تواند مشکلات عدیده ای را ایجاد نماید. لذا دست یافتن به آرمان ها و اهداف فرهنگی ای که جمعیت ترسیم نموده ، ایجاب می کند توجه بیشتری به این مهم داشته باشیم. پژوهش و برنامه ریزی می تواند امکان بکارگیری دقیق تر مدیریت ها و طراحی اقدام ها و فعالیت های متناسب با اهداف جمعیت را به ترتیب اولویت ، فراهم آورد.
 • لذا معاونت  برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری جمعیت فرزندان شاهد و ایثارگر نو اندیش خدمتگزار ، بر پایه ی خرد جمعی و بکار گیری از تجربیات صاحبان فکر و اندیشه شکل می گیرد.
 • اما در عمل با توجه به این که جمعیت در راستای دستیابی به اهداف خود و تعریف و دستیابی به اهداف جدید نیازمند یک برنامه ریزی منسجم بود اقدام به ایجاد معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری جهت تسریع در این امور نمود.
 • برای اینکه دستیابی به اهداف از کانالهای مختلفی پیگیری گردد و فعالیت‌ها از پشتوانه نظری لازم برخوردار گردند این معاونت می‌بایست نظام جامع برنامه ریزی و کارشناسی را تدوین نماید که طی آن سیاست‌ها و محورهای برنامه‌ای مختلف برای فعالیت‌های جمعیت اولویت بندی و رتبه بندی گردند.
 • معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری جهت کنترل پروژه‌های راهبردی در حوزه‌های مختلف و نظارت بر یکپارچگی پروژه‌ها با اصول جمعیت می‌بایست نظام جامع مدیریت راهبردی را طراحی ، توسعه و مستقر نماید . با عنایت به اینکه معاونتهای مختلف جمعیت در حوزه‌های گسترده‌ای فعالیت می‌نمایند این معاونت وظیفه یافته روشهای و فرآیندهای لازم در خصوص تصمیم سازی صحیح برای هر چه بهتر برگزار شدن برنامه‌ها را تدوین نماید.
 • چنانچه در توضیح هر کدام از معاونتها ذکر شده، هر معاونت مسئول ارزیابی فعالیتهای خود می‌باشند اما معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری  نیز به طور مجزا جهت هماهنگی هرچه بهتر، نتایج پروژه ها و تحقیقات علمی را بررسی می‌نماید.
 • از آنجاییکه موفقیت گروههای مختلف در دستیابی به اهداف مستلزم طراحی دقیق و درست استراتژیها و سیاستها می‌باشد، می‌توان گفت این معاونت با تجزیه و تحلیل مستندات راهبردی جمعیت سعی در تسریع دستیابی جمعیت به اهدافش را دارد.
 • با توجه به استقلال معاونتهای جمعیت و پاسخگو بودن هر معاونت در حوزه خود انجام هماهنگی و تعاملات به منظور یکپارچه نمودن برنامه‌ها و عدم تداخل فعالیتها نیز به این معاونت محول شده است.
 • معاونت برنامه ریزی  برای تسریع در انجام وظایف محوله دارای کارفکرهای تخصصی و فرعی می‌باشد که عبارتند از :
 • مدیریت اتاق فکر
 • مدیریت امور نخبگان
 • مدیریت سازمانی
 • مدیریت آینده پژوهی
 • مدیریت پژوهش
 • مدیریت طرح و برنامه
اشتراک گذاری: